Mielipide: Asetettu 250 000 euron säästötavoite toteutuu Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta

Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa lukiokoulutuksen Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteessä 1.8.2020 alkaen (KV 9.12.2019 § 150).

Valtuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta ja valituksissa on haettu päätökselle täytäntöönpanokieltoa.

Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta vastausta valituksiin. Vastauksen määräaika on 10.2.

Koulutuksen järjestäjän, Mikkelin kaupungin, tulee ilmoittaa kevään 2020 yhteishaun opiskelupaikat yhteisvalintajärjestelmään (Opintopolku) viimeistään 14.2.

Lukion Ristiinan toimipisteen päätöksestä tehtyjen valitusten, niissä pyydetyn päätöksen täytäntöönpanokiellon ja hallinto-oikeuden ratkaisun aikataulu sekä koulutuksen järjestäjälle annettu aikataulu yhteisvalintaa varten ilmoitettavista koulutuksen aloituspaikoista eivät ole yhteensovitettavissa.

Asiassa on käyty keskusteluja Kuntaliiton opetus- ja kulttuuritoimen lakimiehen ja lukiokoulutuksesta vastaavan erityisasiantuntijan sekä Opetushallituksen asiantuntijan kanssa.

Opetushallituksen asiantuntija antoi seuraavat toimintaohjeet: Jos on epävarmaa, alkaako koulutus elokuussa 2020, koulutus pitää poistaa kansallisesta järjestelmästä, sitä ei pidä laittaa haettavaksi.

Jos kuitenkin käy siten, että hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena joudutaan myöhemmin palauttamaan poistettu tai peruttu koulutus järjestelmään, hakeutuminen tähän koulukseen voidaan tehdä soveltaen ”jatkuvaa hakua”.

”Jatkuva haku” ei ole tarkoitettu lukioille ja lukiokoulutukselle, vaan ammattiopistoille, mutta Opetushallituksen edustajan mukaan tällaisessa erikoisessa tilanteessa tämä olisi mahdollinen reitti.

Lukiokoulutuksen aloituspaikkamäärä päätetään vuosittain kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Aloituspaikkamäärää määriteltäessä huomioidaan 9-luokkalaisten määrä sekä syksyisin 9-luokkalaisille tehtävä yhteisvalinnan koehaku.

Viimesyksyisessä koehaussa Mikkelin lukiokoulutukseen ilmoitti hakevansa 235 opiskelijaa, joka on ollut aloituspaikkavalmistelun pohjatieto.

Lukion Mikkelin keskustan toimipisteen aloituspaikat ovat täyttyneet ensisijaisilla hakijoilla, joita on jäänyt varasijoille odottamaan mahdollisia vapautuvia paikkoja.

Toisen asteen koulutukseen voi hakeutua Opintopolussa oleviin oppilaitoksiin.

Säästöjä syntyy, kun kahta lukion toimipistettä ei tarvitse ylläpitää eikä samoja kursseja toteuttaa kahdessa eri toimipisteessä.

Myös Mikkelin lukiokoulutuksessa opiskelee ulkopaikkakuntalaisia, joista valtionosuusrahoitus saadaan Mikkeliin.

Lukiokoulutukselle on asetettu säästötavoite 250 000 euroa. Säästö muodostuu lakkauttamalla lukion Ristiinan toimipiste tai leikkaamalla lukion kurssitarjontaa.

Ristiinalaiset lukiolaiset mahtuvat Mikkelin toimipisteeseen ja sen kursseille. Näin ollen säästöjä syntyy, kun kahta lukion toimipistettä ei tarvitse ylläpitää eikä samoja kursseja toteuttaa kahdessa eri toimipisteessä.

Lisäksi voidaan vähentää eräiden eläköityvien opettajien resurssi. Tästä syntyy lukiolle asetettu säästötavoite.

Lisää säästöä saadaan nuorten lukiokoulutuksen hallintoa tiivistämällä ja mahdollisella tilarotaatiolla, jossa kaupunki osoittaa Ristiinan yhtenäiskoululta vapautuviin tiloihin muuta toimintaansa, josta vapautuvat tilat realisoidaan.

Aluehallinnon tekemässä työsuojelutarkastuksessa kiinnitettiin huomiota Mikkelin lukion opettajien kokemaan työkuormitukseen.

Lausunnon mukaan ”lukiotyössä kuormitusta aiheuttaa muun muassa isot opetusryhmät, joita on ollut esim. kemian ja fysiikan opetuksessa”.

Lukion lukuvuosittaisen työjärjestyksen suunnittelu alkaa edellisenä kevättalvena. Tuolloin alkaa hahmottua opiskelijoiden kurssivalinnat ja pystytään suunnittelemaan kurssitarjotin ja kursseille riittävät opettajaresurssit.

Opiskelijat valitsevat kurssitarjottimelta kursseja ja ryhmien välillä opiskelijamäärät vaihtelevat. Myös samoilla eri opettajien pitämillä kursseilla voi olla hyvinkin erilainen määrä opiskelijoita.

Mikkelin keskustan toimipisteessä tällä hetkellä pienimmässä ryhmässä on neljä opiskelijaa ja suurimmassa 36 opiskelijaa, mediaaniryhmäkoko on 27.

Kaikista opetusryhmistä 23 prosenttia on sellaisia, joissa on alle 20 opiskelijaa, 51 prosentissa ryhmäkoko on 20–29 opiskelijaa ja 26 prosentissa ryhmäkoko ylittää 30 opiskelijaa.

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on muun muassa huolehtia henkilöstönsä työssäjaksamisesta.

Resurssit on mitoitettava ja suunnattava siten, ettei kohtuutonta työtaakkaa muodostu. Tämä resurssisuunnittelu on lukuvuosittaista operatiivista työtä.

Toivotamme kaikille 9-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen onnea yhteisvalintaan!