Mielipide: Varastokirjaston siirto Mikkeliin vahvistaa koko Itä-Suomen osaamista

Savo-Karjalan kansanedustajat ottivat Savon Sanomissa kantaa Varastokirjaston säilyttämiseksi Kuopiossa. He toivat esille, että taloudellisista syistä Varastokirjaston yhdistämistä Kansalliskirjastoon ja siirtoa yhteisiin tiloihin Mikkeliin ei ole syytä tehdä.

Taloudellisista ja nimenomaan Itä-Suomen kokonaistalouden syistä siirto kuitenkin tulee tehdä, antaahan yhdistäminen lisää nettotuloa alueelle pääkaupunkiseudulta.

Julkilausumassa on jäänyt huomioimatta kokonaisvaikutus, jossa integraation hyöty laajenee taloudellisten vaikutusten lisäksi arkisto- ja kirjastotoimialojen osaamisen vahvistamiseen Itä-Suomessa.

Varastokirjasto on opetus-kulttuuriministeriön suorassa ohjauksessa oleva laitos, josta ministeriö haluaa luopua. Ministeriö asetti 2013 ja 2017 työryhmät valmistelemaan esitystä Varastokirjaston yhdistämisestä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon, jolle toiminta luontevasti kuuluisi. Kumpaankin selvitysraporttiin olisi syytä tutustua huolella, samoin jo valmisteltuun lakiesitykseen yhdistämisestä.

Yliopiston puolelta ehdoksi asetettiin, että yhdistämisen tulee olla kustannusneutraali ja uudet yhteiset tilat rakennetaan Mikkeliin Memory campus -alueelle. Yliopisto, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja Mikkelin kaupungin kiinteistökehitysyhtiö ovat suunnitelleet uudisrakennuksen, johon sijoittautuisivat nykyiset Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteen toiminta, Varastokirjasto Kuopiosta ja Kansallisarkiston massadigitointiyksikkö sekä mahdollisuuksien mukaan osia Kansalliskirjaston Helsingin kokoelmista.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa valtioneuvoston 2017 tekemä periaatepäätös valtionhallinnon organisaatioiden hallussa olevien analogisten asiakirja-aineistojen digitointi ja arkistointi vain sähköisesti. Kansallisarkiston linjauksen mukaisesti massadigitointi käynnistyy ensi vuoden alussa Mikkelissä.

Varastokirjaston yhdistämistä Kansalliskirjastoon ja siirtoa Mikkeliin puoltavat muun muassa saneeraus- ja lisätilan tarve Kuopiossa, Kansalliskirjaston luolaston täyttyminen Helsingissä sekä Helsingin, Kuopion ja Mikkelin yhteenlasketut vuokratilat.

Suunnitelmaa noudattaen Urajärven tiloista on jo luovuttu ja aineisto sieltä on siirretty suurelta osin Mikkeliin Naistinki Oy:n tarjoamiin uudistiloihin ja osa hajasijoitettuna toisaalle.

Lisähyötyä saavutettaisiin siirtymisellä täysin automatisoituun varastojärjestelmään, jolloin henkilöresursseja voitaisiin ohjata tuottavampiin tehtäviin. Tämäkin on osa valtionhallinnon kehittämistavoitteita.

Olisiko tässä syytä olla yhteisessä itäsuomalaisessa rintamassa?

Selvitysten ja suunnittelun tuloksena on toiminnan kehittämiselle osoittautunut runsaasti keskittämistä puoltavia seikkoja ja reunaehtoja. Keskitetty toiminta olisi käyttömenoina miljoonaluokkaa edullisempi sekä turvaisi täyden palvelun konseptin edelleen kirjastoverkolle kansallisesti.

Selvityksestä ilmenee myös, että Kansalliskirjaston toiminta ei tule selvityksen mukaisesti sijaitsemaan muun tiedekorkeakoulun (kuin Helsingin yliopisto) sijaintikaupungissa. Tällöin sijaintipaikkana Mikkeli on ainut itäisessä Suomessa ja valtakunnallisestikin yksi kolmen joukossa, käytännössä ainut pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Olisiko tässä syytä olla yhteisessä itäsuomalaisessa rintamassa?

Mikkelissä toimii jo nyt Memory campuksena tunnettu arkisto- ja kirjastotoimialojen valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti ainutlaatuinen osaamis- ja palvelukeskus. Siinä keskeisiä toimijoita ovat Helsingin yliopiston Kansalliskirjasto, Kansallisarkiston keskusarkisto, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja useat yritykset.

Osaamisen kärkinä ovat modernit tiedonhallintaratkaisut sekä kulttuuri- ja tietoperinnön säilytys- ja jakeluratkaisuosaaminen. Mikkeli ja Etelä-Savon maakunta ovat panostaneet vuosien ajan arkisto-, kirjasto- ja digitaalisen tiedonhallinnan osaamiseen. Tällaisen osaamisen kasvattaminen täydentää koko itäisen Suomen osaamistasoa, koska Itä-Suomen yliopiston painopisteet ovat muilla aloilla.

Valtion olisi tehtävä aiemman suunnitelman mukaisesti päätös Varastokirjaston liittämisestä Helsingin yliopiston alaiseen Kansalliskirjastoon ja toimintojen siirtämisestä Mikkeliin. Näin osaamiskeskus pystyy palvelemaan entistä paremmin ja kustannustehokkaammin.

Toivomme, että Savo-Karjalan kansanedustajat näkevät kokonaisuuden eivätkä vedä mattoa itäisen Suomen pienempien kaupunkien ja alueiden alta. Yliopistokaupunki Kuopio pärjää sitä paremmin mitä vahvempi koko itäinen Suomi on.

Seija Kuikka

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kesk.), Mikkeli

Arto Seppälä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.), Mikkeli