Lukijalta: Aluejohtokuntien on noudetettava työssään Mikkelin kaupungin hallintosääntöä

Kauppaneuvos Leo Laukkanen ottaa yleisönosastokirjoituksessaan (L-S 11.4.) kantaa Mikkelin kaupungin aluejohtokuntien rooliin ja moittii aluejohtokuntatyöhön liittyvää kaupungin byrokratiaa.

Kritiikin kohteena on erityisesti se, että aluejohtokunnan tulee työssään noudattaa kaupungin hallintosääntöä.

Aluejohtokunnat ovat linkki asukkaiden ja kaupunkiorganisaation välillä ja kertovat asukkaiden toiveita tiedoksi niille, jotka asioita valmistelevat ja päättävät. Lisäksi aluejohtokunnat antavat lausuntoja valmisteilla olevista asioista ja myöntävät avustuksia kaupungin strategian mukaisiin hankkeisiin.

Aluejohtokuntien ei ole tarkoitus toimia kunnanosahallintona, joka tekee päällekkäisiä tehtäviä lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kanssa.

Aluejohtokunnilla on merkittävä rooli alueidensa äänitorvina.

Aluejohtokunnat ovat osallisuustoimielimiä, ja niiden tehtävät liittyvät alueiden asukkaiden mukaan ottamiseen palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Aluejohtokunnat saavat apua kokoushallinnon pyörittämiseen. Osallisuuskoordinaattori on mukana valmistelemassa kokousten esityslistoja valmisteluryhmien kokouksissa.

Jokaiselle aluejohtokunnalle on nimetty pöytäkirjanpitäjä varsinaisiin kokouksiin. Listatiimi tekee kaikkien toimielinten, myös aluejohtokuntien, kokouskutsut ja pöytäkirjat julkaisee ne. Kaikille aluejohtokunnille tarjotaan samat resurssit tehtävien hoitoon.

Kaupungin organisaatiossa on monia portaita, kuten Leo Laukkanen toteaa. Portaiden määrällä ei ole kuitenkaan merkitystä aluejohtokuntien työn näkökulmasta. Mikään muukaan kaupungin byrokratia ei ole uhka aluejohtokuntien arvokkaalle työlle.

Hallintosääntöä aluejohtokuntien tulee noudattaa niin kuin kaupungin muidenkin toimielinten. Hallintosäännön edellyttämät muotoseikat on helppo ottaa huomioon asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Ne eivät vaikeuta aluejohtokuntien tarmokasta ja tarkoituksenmukaista työtä, mutta turvaavat päätöksenteon lainmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden.


Jotkut aluejohtokunnat ovat ottaneet hoidettavakseen myös tehtäviä, joita niiltä ei edellytetä. Tämä on arvokas asia, mutta kuormittaa sekä aluejohtokuntien puheenjohtajia että sihteereitä. Näitä tehtäviä varten aluejohtokunnat saavat budjettinsa puitteissa ostaa sihteeripalvelua, koska osallisuuskoordinaattorin työpanos ei riitä kaikkiin aluejohtokuntien ylimääräisiin tehtäviin.

Aluejohtokunnat ovat osa osallisuuskoordinaattorin tehtävää, joka on edistää ja kehittää kuntalaisten osallisuutta koko kaupungin alueella.

Aluejohtokunnilla on merkittävä rooli alueidensa äänitorvina. Haluamme kehittää aluejohtokuntia kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia tukevaan suuntaan niin, että asukkaiden ja kesäasukkaiden ääni kuuluu ja hyvät ideat saadaan toteutukseen.

Jatta Juhola
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja

Virpi Siekkinen
sivistysjohtaja

Virpi Launonen
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Matti Laitsaari
kansalaisopiston rehtori
Mikkeli