Mielipide: Kuka huolehtii syrjäytymisvaarassa olevista nuorista?

Viime aikoina on keskusteltu hallituksen kaavailuista oppivelvollisuuden laajentamiseksi toiselle asteelle ja sen myötä toisen asteen opintojen maksuttomuudesta.

Petteri Ruotsalainen kysyi (Keskisuomalainen 3.3.), kuka ottaa kopin opintonsa keskeyttävästä nuoresta.

Tavoite koulutuksen tasa-arvon lisäämisestä on kannatettava.

Olisi kuitenkin vielä tärkeämpää kohdistaa katseet siihen 14 prosenttiin toisen asteen opiskelijoista, jotka jättävät tutkinnon suorittamatta ja 40 000 nuoreen, jotka ovat kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.

Syyt toisen asteen tutkinnon keskeyttämiseen tai opintoihin hakeutumatta jättämiseen vaihtelevat. Suurimmalla osalla tutkinto jää suorittamatta väärän alavalinnan takia.

Ruotsalainen totesi, että oppivelvollisuuden laajentuessa toisen asteen oppilaitosten on huolehdittava, etteivät opiskelijat keskeytä opintojaan.

Keskeyttämisuhassa olevien nuorten haasteet ovat usein kasautuneita ja ketjuuntuneita.

Nuori tarvitsee välittävää ja kuuntelevaa aikuista sekä vahvaa vertaisryhmää tueksi elämänhallintaan ja opintojen etenemiseen.

Toisen asteen oppilaitoksiin tarvitaan lisää keinoja ja resursseja kohdata nuoret opiskelun ja vapaa-ajan pulmineen ja saada kaikki nuoret kiinnittymään oppilaitokseensa.

Jos oppivelvollisuus halutaan ulottaa toiselle asteelle, tarvitaan uusia keinoja lisätä ja ylläpitää nuorten opiskelumotivaatiota ja ehkäistä opintojen keskeytykset.

Nuori tarvitsee välittävää ja kuuntelevaa aikuista sekä vahvaa vertaisryhmää.

Tämä onnistuu lisäämällä oppilaitosten ohjausresurssia. Nuoret tarvitsevat enemmän kokonaisvaltaista kohtaamista.

Viemällä nuorisotyö osaksi toisen asteen oppilaitosten rakenteita pystytään varmistamaan jokaiselle nuorelle tutkinto.

Nuoren kokonaisvaltaisesti kohtaava ja vertaisryhmiä vahvistava nuorisotyö toimii paremmin kuin Ruotsalaisen esittämät viranomaisvalvonta ja sanktiot.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa on kehitetty nuorisotyötä osana toisen asteen oppilaitosten toimintaa ja opintojen suorittamista Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa vuosina 2018–2020.

Hankkeen aikana on havaittu, että toisen asteen lisäksi nuorisotyöllisiä menetelmiä pitäisi käyttää myös opiskelijan siirtyessä perusasteelta toiselle asteelle.

Opiskelijapalautteen mukaan hankkeeseen osallistuneet nuoret kokevat koulupäivän muuttuneen mukavammaksi nuorisotyön ansiosta.

Vaihtoehtoiset, yhteisölliset mahdollisuudet toteuttaa osa opinnoista ovat olleet suosittuja. Toisen asteen opiskelijat ovat toivoneet niiden jatkuvan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Nykyhallitukselta voimme me hanketyöntekijät toivoa päätöksiä saada yhteisöllinen oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö osaksi koulujen arkea valtakunnallisesti.

projektipäällikkö

tki-asiantuntija

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa -hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia