Mielipide: Mikkelin kaupungin on korjattava kerrostalovuokratonttien myymisessä tehdyt virheet

Mikkelin kaupunki päätti maaliskuussa, yli vuoden vitkuttelun ja selittelyn jälkeen, myydä kolmelle asunto-osakeyhtiölle niiden kerrostalovuokratontit. Kesäkuussa tehtiin vielä yksi vastaava päätös.

Kaikissa tontin hinta määräytyi vielä vanhan, niin sanotun vyöhykehinnoittelun mukaan.

Noudatettiin kaupunginvaltuuston vuonna 2013 päättämää hintaa, eli kyseisen vyöhykkeen kerrostalotontin perusyksikköhintaa, ilman mitään harkinnanvaraista korotusta.

Tuolloin oli jo tiedossa, että vuonna 2017 Asunto-osakeyhtiö Nuijamiestenkatu 33:lle oli myyty virheellisellä viranhaltijapäätöksellä tontti kaksinkertaisella, yli 100 000 euroa liian korkealla hinnalla.

Samana vuonna oli Asunto Oy Sinitornille uudelleenvuokrattu Vesitorninkadulta, niin ikään virheellisellä viranhaltijapäätöksellä, tontti yli 6 700 euroa liian korkealla perusvuosivuokralla.

Päättäjätaho katsoi, että myös nämä tapaukset tulee kaupungin korjata, hallintolain mukaan, oma-aloitteisesti. Se ohjeisti keskushallinnon virkamiehiä valmistelemaan tarvittavat korjausesitykset.

Kun mitään ei kuitenkaan tapahtunut, asunto-osakeyhtiöt lähettivät kaupunginhallitukselle toukokuun alussa kirjeet.

Kummassakin pyydettiin virheiden korjaamista sekä liikaa maksetun kauppahinnan ja tontinvuokran palauttamista.

Viime juhannuksen jälkeen kummallekin yhtiölle tuli kaupunginjohtajan ja kaupunginlakimehen allekirjoittama, täysin samanlainen varsin yleisluonteinen kirje.

Sen sanoma oli, että kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoituksilla osapuolet ovat hyväksyneet niiden sisällön ja samalla ovat hallintopäätöksissä olevat virheet tulleet korjatuiksi.

Mitään korjauspäätöksiä ei kuitenkaan ole tehty. Asiasta ei ole kummankaan yhtiön kohdalla tehty minkäänlaista hallintopäätöstä, kuten hallintolaki jo edellyttäisi, ja kirjeiden sisältö on muutenkin vastoin päättäjätaholle annettua korjausohjeistusta.

Lisäksi hallintolain yksi pääperiaate, kuntalaisten tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, on kirjeissä täysin unohdettu.

Asia on tietysti keskushallinnon johtaville viranhaltijoille kiusallinen, kun on tullut ilmi, etteivät he ole valvoneet alaisensa, virkamiehen, tekemisiä.

Tästä huolimatta viranhaltijapäätökset, jotka on tehty vastoin kaupunginvaltuuston vuoden 2013 päätöstä, tulee korjata. Sitähän on päättäjätahokin edellyttänyt.

Kauko Juhamäki
ex-kaupungingeodeetti
Mikkeli