Puheenvuoro: Viranomainen ei voi kieltää kaikkea – ihmisten on myös itse otettava vastuuta koronan torjumisessa

Kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestäjät ovat ihmetelleet, miksi aluehallintovirasto kieltää yli 50 henkilön yleisötapahtumat, kuten teatteriesitykset ja urheilukilpailut, mutta yökerhoissa meno jatkuu ja markettien alennusmyynneissä on valtavia ruuhkia.

Siksi on tarpeen selvittää viranomaisen toimivaltaa kokoontumisten rajoittamisessa.

Tartuntatautien torjuntatyötä sääntelee tartuntatautilaki. Viranomaisten toimivalta on jaettu siten, että tartuntatautien torjunnan valtakunnallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee asiantuntemuksellaan ministeriötä ja aluehallintovirastoja.

Aluehallintovirastot sovittavat yhteen ja valvovat tartuntatautien torjuntaa alueellaan.

Tartuntatautilain mukaisesti aluehallintovirastojen on huomioitava ministeriön ja THL:n ohjaus alueellisia päätöksiä tehdessään.

Yleisötilaisuuksien rajoittamisesta säädetään tartuntatautilain pykälässä 58.

Sen perusteella kunta voi, laissa esitettyjen edellytysten täyttyessä, kieltää kokousten tai yleisötilaisuuksien järjestämisen korkeintaan kuukaudeksi omalla alueellaan.

Vastaavan kiellon voi antaa myös aluehallintovirasto silloin, kun rajoituksia tarvitaan usean kunnan alueelle.

Kiellon edellytys on, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin, kuten Covid-19 on luokiteltu, leviämisen estämiseksi.

Kielto on myös heti purettava, kun tartunnan vaaraa ei ole.

Tätä toimivaltaa aluehallintovirastot ovat käyttäneet viimeksi kuluvalla viikolla, yleisötilaisuuksien rajoituspäätöksiä tehdessään.

Tapahtumajärjestäjät ovat toimineet vastuullisesti ja mahdollistaneet epidemian rauhallisemman vaiheen aikana turvallisen osallistumisen tapahtumiin.

Kiihtyvässä epidemiassa on huomioitava tapahtumia ennen ja jälkeen seuraavat kokoontumiset ja vähennettävä sosiaalisia kontakteja.

Ravitsemusliikkeiden asiakaspaikkamäärää ja aukioloaikoja rajoittaa valtioneuvosto.

Rajoitukset on toteutettu tartuntatautilakiin tehdyillä väliaikaisilla pykälillä ja tarkentavalla valtioneuvoston asetuksella.

Laki ei anna aluehallintovirastoille toimivaltaa sulkea kaikkia ravintoloita tai yökerhoja.

Säännökset velvoittavat ravitsemistoiminnan harjoittajia hygieniakäytäntöihin, kuten toimintaohjeet ja käsien pesumahdollisuus asiakkaille sekä pintojen puhdistus.

Jos ravitsemisliike ei noudata säännöksiä, lakia valvova aluehallintovirasto voi antaa ravitsemisliikkeelle määräyksen puutteiden korjaamiseksi, tai ääritapauksessa määrätä kyseisen ravitsemisliikkeen suljettavaksi.

Laki ei siis anna aluehallintovirastoille toimivaltaa sulkea kaikkia ravintoloita tai yökerhoja tartuntatautien ennaltaehkäisemiseksi.

Kauppojen ja ostoskeskusten ruuhkiin aluehallintovirastolla on hyvin vähän lain suomaa toimivaltaa puuttua.

Yleisötilaisuuksien rajoituspäätökset koskevat myös ostoskeskuksissa järjestettäviä yleisötapahtumia, kuten huutokauppoja, konsertteja ja elokuvaesityksiä.

Yksittäisen kaupan tai kauppakeskuksen sulkemiseen aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa.

Kauppa voi omissa tiloissaan järjestää alennusmyyntejä, joissa pahimmillaan voi olla erittäin paljon ihmisiä tiiviisti koolla, kuten Black Fridayn yhteydessä tapahtui.

Aluehallintovirasto vetoaa yritysten yhteiskuntavastuuseen, ettei nykyisessä epidemiatilanteessa järjestettäisi tapahtumia ja alennusmyyntejä, jotka keräävät samaan aikaan ja paikkaan runsaasti ihmisiä.

Useimmissa kaupoissa on tehty hyvää työtä, kun on muistutettu ihmisiä turvaväleistä ja muista koronan leviämistä hillitsevistä käyttäytymismalleista. Kaupat ovat järjestäneet myös käsien desinfiointimahdollisuuksia.

Viranomaisten valtuudet tartuntatautien torjunnassa on rajattu laissa. Kaikkea ihmisten välistä toimintaa, jossa korona voi tarttua, ei voida viranomaismääräyksillä kieltää tai rajoittaa.

Kaikkien on siis tehtävä osansa. Noudatettava viranomaisen velvoittavia kieltoja ja määräyksiä, mutta myös THL:n ja paikallisten tartuntatautiviranomaisten suosituksia ja ohjeita.

Me selviämme koronaepidemiasta yhdessä tekemällä ja vastuuta ottamalla.

Sami Remes

aluehallintoylilääkäri

Soile Lahti

ylijohtaja

Itä-Suomen aluehallintovirasto