Mielipide: Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma odottaa kommentteja

Metsillä ja metsän tuotteilla on Etelä-Savossa poikkeuksellisen suuri merkitys alueen taloudelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Uusiutuvana luonnonvarana metsät ja puu tarjoavat ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen hillintään.

Metsiä hyödynnettäessä tulee huolehtia myös niiden kehityksestä, elinvoimasta ja monimuotoisuudesta sekä maakunnan puhtaista vesistä.

Muun muassa nämä teemat painottuvat Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman 2021 – 2025 luonnoksessa, joka on parhaillaan kommentoitavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Etelä-Savon hakkuumahdollisuuksia on hyödynnetty viime vuosina varsin aktiivisesti.

Näin halutaan toimia myös jatkossa ja metsätalouden kehittämiskärjiksi on alueellisessa metsäohjelmassa nostettu taimikonhoito sekä yksityisteiden kunnosta huolehtiminen.

Myös toimet metsien kasvun lisäämiseksi sekä metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen ovat nousseet keskeisiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Maakunnassamme on panostettu viime vuosina vahvasti metsätalouden vesiensuojelun kehittämiseen.

Jotta maakunnan vedet säilyisivät jatkossakin puhtaina, työtä halutaan jatkaa. Keskeisiä vesiensuojelun kannalta ovat turvemaat ja rantametsät.

Turvemaiden käsittelyllä on suuri vaikutus myös hiilitaseeseen ja ilmastoon.

Rantametsät ovat puolestaan tärkeitä vesiensuojelun lisäksi myös metsien monimuotoisuuden, maiseman ja monikäytön kannalta.

Etelä-Savo on paitsi metsämaakunta, leimallisesti myös loma-asutuksen sekä maaseutumatkailun maakunta.

Puhtaan luonnon merkityksen arvioidaan edelleen korostuvan matkailun lisäksi myös erilaisten luonnontuotteiden kysynnän lisääntyessä. Metsäohjelmassa halutaankin lisätä metsien eri käyttömuotojen välistä vuoropuhelua ja edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Etelä-Savon teollisuuden työllisistä 28 prosenttia työskentelee metsäteollisuuden piirissä.

Myös puunjalostukseen liittyvä konepajateollisuus on vahvaa ja metsäsektoriin liittyvä tutkimus, kehittäminen ja palvelut työllistävät monia.

Osaamisella ja tiedolla onkin yhä keskeisempi merkitys koko metsäsektorin kehittymisessä, painotetaan metsäohjelmassa.

Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma on maakunnan metsäalan ja ympäröivän yhteiskunnan yhteinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on edistää metsien kestävää käyttöä ja hoitoa sekä metsiin perustuvia elinkeinoja.

Ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä Etelä-Savon metsäneuvoston johdolla.

Metsäohjelman luonnoksesta voi antaa Suomen metsäkeskuksen internet-sivuilla.

Luonnokset ja palautelomake löytyvät osoitteesta https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat-2021-2025 kunkin maakunnan/alueen nimen alta.

Sari Lantta

Etelä-Savon metsäneuvoston puheenjohtaja

Antti Heikkilä

aluejohtaja

Suomen metsäkeskus