Puheenvuoro: Turvallisuuden työkaluja

Suomen sisäisen turvallisuuden tavoite on, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä, ja että sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa.

Suomen sisäisen turvallisuuden tavoite on, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä, ja että sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa.
Monessa EU-maassa sisäiseen turvallisuuteen kohdennetaan voimakkaasti resursseja ja osaamista. Tärkeitä teemoja tällä hetkellä ovat maahanmuutto, rajaturvallisuus, kyberturvallisuus, rikostorjunta ja terrorismin torjunta. Kansallisten toimien lisäksi uhkiin vastaamiseksi tarvitaan tehokkaita ja koordinoituja ratkaisuja EU-tasolla.

Suomen turvallisuusympäristöön vaikuttavat Euroopan muuttunut turvallisuustilanne, Venäjän ja lännen huonontuneet suhteet, mikä näkyy myös Itämeren alueella sekä jännittyneen poliittisen tilanteen vuoksi heikentynyt ennustettavuus. Vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi mm. vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, hybridiuhat ja informaatiosodankäynti, hallitsematon maahantulo, luonnonkatastrofit, pandemiat, ihmiskauppa, kyberrikollisuus ja väkivaltainen ekstremismi.
Turvallisuusympäristön muutos on kasvattanut turvattomuuden tunnetta Suomessa. Suomalaisten turvallisuuden tunne on kansainvälisesti vertailtuna edelleen korkea. Valitettavasti tilanne vaikuttaa tosin olevan muuttumassa. Myös terrorismin uhan kasvaminen Euroopassa on vaikuttanut turvallisuuden tunteeseen.
Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa erityisesti luottamus viranomaisten kykyyn vastata näihin ongelmiin. Turvallisuuden ylläpito vaikeutuu tulevaisuudessa koko maassa ja erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Sisäisen turvallisuuden merkitys yhtenä hyvinvointiyhteiskunnan kivijaloista tunnistettiin jo hallitusohjelmassa. Hallitus pyrkii huolehtimaan siitä, että sisäisen turvallisuuden palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa. Hallitusohjelmassa linjattiin, että hallitus laatii toukokuun 2016 loppuun mennessä selonteon sisäisen turvallisuuden tilasta.
Toukokuussa julkaistu selonteko on ensimmäinen laatuaan ja on nyt eduskunnan käsittelyssä. Sisäisen turvallisuuden selonteko sekä sitä seuraava sisäisen turvallisuuden strategia toimivat tiekarttana Sipilän hallitusohjelman sisäisen turvallisuuden tavoitteiden toteuttamiselle.

Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta aloitettiin alkusyksystä. Strategia-asiakirja määrittää sen polun ja ne toimenpiteet, joilla Suomesta pyritään tekemään maailman turvallisin maa.
Tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja sitoutunutta yhteistyötä niin eri viranomaisten kuin kansalaisjärjestöjen, lähiyhteisöjen, elinkeinoelämän ja lukuisten muiden toimijoiden kesken. Strategian valmisteluun osallistuvat sisäisen turvallisuuden kannalta keskeiset asiantuntijat strategian painopistealueiden pohjalta hallinnon eri sektoreilta, maakunnista, kunnista, järjestöistä ja elinkeinoelämästä.

Strategian poikkihallinnollisuus edellyttää, että valmistelussa otetaan huomioon laajasti eri näkökulmat ja lähestymistavat (yhteiset ilmiöt). Varsinaisen sisäisen turvallisuuden strategian lisäksi valmistellaan toimenpideohjelma, joka jakaantuu ratkaisukeskeisiin kokonaisuuksiin. Tavoitteena on, että sisäisen turvallisuuden strategia toimenpideohjelmineen on valmis huhtikuussa 2017.

Jukka Aalto
hallinto- ja kehittämisosaston päällikkö
Sisäministeriö

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä