Puheenvuoro: Uusi laki selkiyttää sotiemme veteraanien kuntoutusta ja kotipalveluja

Marraskuun 1. päivä astuu voimaan tarkennettu laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Laissa on ensimmäistä kertaa määritelty sotien 1939—1945 veteraanien oikeudet maksuttomiin kotipalveluihin.

Tähän asti rahoista on jouduttu taistelemaan jokaisen valtion budjetin laatimisen yhteydessä.

Lain perusteella budjettiin on sijoitettava riittävä määräraha. Se on arviomääräraha, joten jos budjettimääräraha ei riitä, sitä saadaan lisää niin paljon kuin tarvitaan.

Sotainvalideilla on ollut vastaavat oikeudet jo 1980-luvulta. Heillä järjestelmä on toiminut hyvin. Maassamme on vielä lähes 10 000 veteraania, joita laki koskee.

Vaikka laissa ei ole kuin muutama muutos entiseen, se merkitsee aivan uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa kuntien sotaveteraanien asioiden hoidossa.

Tähän asti kunnat ovat voineet harkintansa mukaan järjestää veteraanien palvelut kodeissa. Se on merkinnyt, että kuntien väliset erot veteraanipalveluissa ovat valtavan isot.

Esimerkiksi vuonna 2017 Suomessa parhaiten asiansa hoitanut kunta käytti 10 000 euroa veteraania kohti vuodessa. Heikoimmin asiansa hoitanut kunta ei löytänyt tarvetta kuin tuhannen euron verran.

Tällainen on kohtuutonta, sillä veteraanien kunto ei tällä tavalla vaihtele. Keskimäärin 94-vuotias sotiemme veteraani tarvitsee suorittamieni selvitysten perusteella pärjätäkseen kotona noin 12 000 euroa vuodessa.

Pelkästään kunnollinen päivittäinen ateria maksaa veteraania kohti noin 5 000 euroa vuodessa.

Kun otetaan mukaan siivous, liikkumiskulut, ulkoilu- ja virkistyspalvelut ja monet kotona asumista auttavat kodin muutostyöt, ei mikään kunta voi perustella muutaman tuhannen euron vuosikulutusta.

Kuntakohtaisisten erojen pääsyy näyttää olevan menettelytavoissa. Veteraanit ovat saaneet sen mitä ovat ymmärtäneet anoa.

Kovissa oloissa elämään tottuneet kunniakansalaisemme eivät ole halunneet pyytää, saati sitten vaatia heille kuuluvia maksuttomia palveluja.

Veteraanit on haluttu monessa kunnassa sulauttaa muun vanhusväestön joukkoon ja kohdella heitä sen mukaan.

Tämä on kummallista. koska veteraanien palvelut maksaa Valtiokonttori. Kunnan ei tarvitse käyttää senttiäkään omaa rahaa.

Marraskuun alussa tähän tulee muutos. Jokaisen kunnan on lain perusteella järjestettävä veteraanien kotona asumista auttavat palvelut vähintään sosiaalihuoltolain sallimassa laajuudessa.

Laissa palvelujen kirjo on laaja, joten kunta voi ottaa käyttöön kaikki palvelumuodot, jotka parantavat veteraanien mahdollisuuksia asua kotona.

Koti voi olla myös palveluasumista jopa tehostettuna. Vain varsinainen laitoshoito ei mahdollista valtion rahan käyttöä.

Nyt on runsas kaksi kuukautta uudistaa veteraanipalvelujen toimintatavat.

Muutama asia on ennen lain voimaantuloa oltava selvillä. Jokaisen kunnan luottamus- ja toimihenkilön on tiedettävä, että sotiemme veteraanit ovat lakisääteinen erityisryhmä, jota ei tule sekoittaa muuhun vanhusväestöön.

On tiedettävä ja löydettävä jokainen veteraani. Heille kaikille on tehtävä kattava hoito- ja palvelutarvearviointi.

Sen perusteella on tehtävä päätös tarvittavista palveluista. Päätöksen tulee olla veteraanin kodissa kirjallisena, seurantaa ja tarkistuksia varten.

Jokaisella on myös oltava selkeä tieto siitä, että veteraanien palvelut ovat kaikilta osin maksuttomia ja että ne maksetaan täysimääräisenä valtion varoista.

Vetoan kuntiin, että jäljellä olevat kuukaudet käytetään tehokkaaseen valmentautumiseen kohti uudenlaista toimintatapaa sotien 1939—1945 veteraanien auttamiseksi heidän elämänsä iltapuhteen laadukkaaseen hoitamiseen. Sen ovat kunniakansalaisemme ansainneet.

Tässä työssä ovat myös veteraanijärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset mielellään mukana.

Pekka Paatero
Veteraanijärjestöjen yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan puheenjohtaja,
läänin sosiaali- ja terveysneuvos emeritus
Turku