Vaelluskalojen nousuestekartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa — Tavoitteena turvata kalojen luontainen vaellus

Vaelluskalojen nousuesteitä on muun muassa padot, myllyt, sahat ja voimalaitokset.

Elina Häikiö

Käytöstä poistetut vesilaitosrakenteet ja tierummut muodostavat vaelluskaloille usein nousuesteitä.
Käytöstä poistetut vesilaitosrakenteet ja tierummut muodostavat vaelluskaloille usein nousuesteitä.

Virtavesissä vaeltavien kalojen nousuesteinvestointi alkoi Etelä-Savossa viime vuonna ja jatkuu tänä kesänä.

Investoinnissa kartoitetaan vesilaitosten ja vesistöstä jo mahdollisesti hävinneiden tai purettujen rakenteiden nykytilaa. Tavoitteena on turvata kalojen luontainen vaellus.

Etelä-Savon virtavesissä on lähes 500 patoa, mutta niiden ja muiden vesistörakenteiden aiheuttamia kalataloudellisia haittoja ei ole arvioitu tarpeeksi kattavasti. Myös tiedot rakenteista ovat vanhoja ja puutteellisia.

Vesistörakenteet voivat estää kalojen luontaisen vaelluskäyttäytymisen, mikä tarkoittaisi kalojen kuolleisuuden kasvua ja lisääntymismahdollisuuksien heikkenemistä. Käytöstä poistuneiden patojen purkaminen tai muuttaminen pohjapadoiksi voivat kuitenkin lisätä vaelluskalakantojen elvyttämismahdollisuuksia ja luontaista lisääntymistä.

Myös tierummut voivat muodostaa nousuesteitä etenkin pienemmissä virtavesissä. Tierumpujen ja siltojen kuntoa tarkastellaan patokartoituksen yhteydessä esteettömien uomajatkumojen turvaamiseksi.

Ely-keskuksen hanke

Investointityö kuuluu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan hankkeeseen, joka toteutetaan Etelä-Savon ely-keskuksen ja kalatalous- ja vesitalousviranomaisten yhteistyönä vuosina 2018—2019.

Hankkeessa selvitetään patojen omistajien kiinnostusta padon purkamiseen tai ohittamiseen kalakantojen elvyttämiseksi ja padon hoitovelvollisuuksien vähentämiseksi.

Etelä-Savo on valtakunnallisen selvityshankkeen pilotointialue, mutta selvityksiä on käynnistetty myös muualla Suomessa.

Rakenteet omistajien vastuulla

Useat vesistörakenteet ovat menettäneet alkuperäisen tarkoituksensa, eikä niitä hyödynnetä enää taloudellisesti. Rakenteiden kunnossapito ja muu ylläpito kuuluu omistajan velvollisuuksiin, joista aiheutuu kustannuksia ja työtä.

Vesistörakenteiden omistajien näkemyksiä rakenteiden nykytilasta ja tulevasta käytöstä selvitetään haastatteluilla. Heihin ollaan yhteydessä ennen maastokäyntejä.

Omistajalla on mahdollisuus hakea ely-keskukselta harkinnanvaraista valtionavustusta esimerkiksi nousuesteiden poistamista, muuttamista tai vesialueen kalataloudellista kunnostamista varten.

Tietoja vesistöissä olevista rakenteista tai havaintoja nousuesteen muodostavista tierummuista voi ilmoittaa ely-keskukselle.