Ely-keskus: Malminetsinnän aloittaminen Pieksämäellä ja Joroisissa vaatii lisäselvityksiä

Ely-keskuksen mukaan on vaarana, että malminetsintä voisi huonontaa Tervaruukinsalon tärkeän pohjavesialueen kuntoa.

Ely-keskus: Malminetsinnän aloittaminen Pieksämäellä ja Joroisissa vaatii lisäselvityksiä

Etelä-Savon ely-keskus vaatii lisäselvityksiä, ennen kuin Pieksämäellä ja Joroisissa voidaan aloittaa malminetsintää.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) antamassaan lausunnossa ely-keskus toteaa, että malminetsintälupaa hakeneelta kaivosyhtiöltä tarvitaan useita selvityksiä ja velvoitteita ennen luvan myöntämistä.

Boliden Finnex Oy on hakenut lupaa etsiä kultaa ja kuparia Pieksämäen kaupungin ja Joroisten kunnan Tervaruukinsalon alueelta. Ely-keskuksen mukaan on vaarana, että malminetsintä voisi huonontaa Tervaruukinsalon tärkeän pohjavesialueen kuntoa.

Myös alueen maisemasta ja luonnosta tulisi huolehtia sekä vaikutukset viereiseen Natura-alueeseen arvioida.

Alueella vedenottamoita ja arvokasta luontoa

Yhtiön hakemus kohdistuu 961,94 hehtaarin alueeseen, joka sijaitsee Syvänsin, Maaveden, Kotkatlahden, Järvikylän ja Vättilän kylissä.

Pohjavesialueella sijaitsevat Keski-Savon veden Syvänsin ja Joroisten kunnan Valkeisten vedenottamot. Vedenottamoiden vaikutuspiirissä on noin 30 000 henkilöä.

Alueella on myös arvokkaita luontoalueita, kuten maakunnallisesti arvokas Syrjälammenharju-Pitkälammenharju sekä Sorsaveden, Suonteen ja Syvänsin rantayleiskaavan alueet.

Pieksämäki tyrmäsi hakemuksen

Boliden Finnex jätti hakemuksensa helmikuussa. Maaliskuussa Pieksämäen kaupunginhallitus tyrmäsi hakemuksen ja totesi sen olevan kaivoslain, vesilain ja ympäristönsuojelulain vastainen.

Yhtiön hakemuksen mukaan aluetta olisi tarkoitus tutkia geofysikaalisilla mittauksilla, syväkairauksilla ja geokemiallisella näytteenotolla.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut