Tarkastus pöllytti kovasti Mikkelin jätevedenpuhdistamoprojektia – Miljoonia kului ennakoitua enemmän ja osaamisessa oli puutteita, mutta väärinkäytöksiä ei havaittu

Jatkossa isoille hankkeille asetetaan erillinen projektipäällikkö ja talousraportointia parannetaan. Vesilaitoksen johtaja jatkaa tehtävässään mutta ei puutu enää puhdistamon operoijan valintaprosessiin.

Jaakko Avikainen

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo on valmistautumassa toiminnan alkamiseen. Uusi laitos on rakennettu Metsä-Sairilaan kallioluolaan.
Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo on valmistautumassa toiminnan alkamiseen. Uusi laitos on rakennettu Metsä-Sairilaan kallioluolaan.

Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon hankekokonaisuuden sisäinen tarkastus on kirjannut useita puutteita ja myös moitteita hankkeen läpiviennissä.

Uusi Metsä-Sairilan puhdistamo maksaa laskettua enemmän, mutta tarkastuksessa ei kuitenkaan ole löydetty mitään sellaista, joka voisi viitata taloudellisiin epäselvyyksiin.

Myöskään hankinnoissa tai urakoiden hankinnoissa ja päätöksissä ei ole väärinkäytöksiä tai toimittu niin, että hankinnoissa olisi suosittu jotakin tarjoajaa.

Moitelista on kuitenkin sen verran tuntuva, että kaupungin johto on jo tehnyt parannuksia isojen hankkeiden projektihallintaan.

Myös vesiliikelaitoksen virkajohto on myöntänyt, että projektin aikana on ollut puutteita muun muassa kustannusseurannassa.

Puhdistamohankkeen sisäinen tarkastusraportti on tulevana maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Hallituksen listalla on esitys, jonka mukaan raportti merkitään tiedoksi ja viedään valtuustolle. Muita toimia ei päättäjille esitetä.

Kaupunki päätti tarkastuksesta syksyllä, kun kävi ilmi, että juuri näinä aikoina valmistuvan uuden puhdistamon kustannukset nousevat noin 70 miljoonaan euroon.

Tarkoitus oli käydä läpi hankkeen talous riskeineen ja projektijohdon osaaminen.

Tarkastus laajeni viime vuoden lopulla, kun vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki myönsi, että hän on intressijäävi käsittelemään uuden puhdistamon ulkopuolisen operoijan valintaa. Syy oli se, että Turkin tytär on työskennellyt tarjouksen jättäneessä yhtiössä.

Valmisteluresurssit keveitä alusta saakka

Ulkopuolisen konsulttiyhtiön KPMG:n tekemä raportti on varsin tylyä luettavaa.

Puhdistamoprojektin asettamisessa ja johtamisessa on ollut useita puutteita.

Esimerkiksi ison investoinnin johtamiseen varatut resurssit ovat olleet riittämättömiä. Apuna suunnittelussa, valvonnassa ja operatiivisessa johtamisessa on ollut ulkoisia rakentajakonsultteja, mutta tämän kokoisen hankkeen johtamisen resursseihin olisi pitänyt kiinnittää huomiota jo alkuvaiheessa.

Hankkeen seuranta ja raportointi ei ole ollut systemaattista ja ennakoivaa.

Tulos on se, että talouden johtaminen ja sen raportointi on ollut puutteellista ja kokonaiskuva on ollut epäselvä.

Raportti huomauttaa investointien seurannasta. Kustannusarvio on ollut epätarkka alusta saakka, siis vuodesta 2015 saakka.

Kulut ovat kasvaneet kustannustason nousun vuoksi, mutta myös hankinnoista, joita ei ole osattu pitkäkestoisen hankkeen aikana ennakoida etukäteen.

Erityisesti tarkastus huomauttaa siitä, että valmistelu- ja suunnitteluvaiheen kustannuksia ei ole laskettu mukaan investointiin.

Kustannusten kirjaamisessa ja laskujen aiheellisuudessa sinänsä ei ole huomautettavaa.

Johto sivuun operoijavalinnasta

Tarkastuksessa ei ole löydetty mitään sellaista, joka voisi viitata taloudellisiin epäselvyyksiin.

Kaupungin virkajohto on jo koonnut päättäjille tiedoksi vastauksen, joka sisältää useita toimia, joilla parannetaan isojen hankkeiden toteutusta.

Vähintään miljoonan euron kokoisille hankkeille osoitetaan erikseen projektipäällikkö, joka vastaa taloudesta ja riskienhallinnasta.

Projektin avuksi otetaan myös taloushallinto. Budjetin investointiohjelmaan sisällytetään aina erillisselvitys vähintään miljoonan euron ylittävistä hankkeista, ja hankebudjetti päivitetään vuosittain.

Jaakko Avikainen

Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki on johtanut käytännössä yksin koko puhdistamoprojektin. Kuva puhdistamoluolasta on otettu viime vuoden kesällä.
Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki on johtanut käytännössä yksin koko puhdistamoprojektin. Kuva puhdistamoluolasta on otettu viime vuoden kesällä.

Vesilaitoksen johto on antanut oman selvityksensä.

Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki myöntää lausunnossaan, että tehtävien hoidossa on ollut puutteita ja raportoinneissa sekä kustannusseurannassa osaamisvajetta.

Näiden hallinnollisten puutteiden vuoksi kuntatyönantaja on ryhtynyt työnjohdollisiin toimenpiteisiin. Johdon lausunto ei kerro, mitä nämä toimet ovat.

Turkki on edelleen tehtävässään vesilaitoksen johtajana, ollut itse asiassa koko tarkastusvaiheen ajan.

Turkki ei kuitenkaan osallistu jatkossa uuden puhdistamon operointia koskevaan hankintaan, jota kaupunginhallitus käsittelee maanantaina toisessa pykälässä.

Hankinta-arvio otetaan uusiksi

Hallituksen listalla on esitys, jonka mukaan operointiin jätetyt tarjoukset käsitellään uudelleen, eli niistä tehdään uusi arviointi.

Sen jälkeen tarjoukset tuodaan uudelleen kaupunginhallitukseen. Hallitus saa päättää operoijayrityksestä, edellyttäen kuitenkin, että valtuusto omassa käsittelyssään ylipäätään hyväksyy ulkopuolisen operoijan käyttämisen.

Valtuustolle on menossa esitys, jonka mukaan vesiosaamiskeskus toteutetaan ja putsarin operointipalvelut hankitaan ulkopuoliselta taholta kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

Turkin asema muuttui operointiyhtiön valinnassa, kun syksyllä nousi esille arvio hänen jääviydestään. Marraskuussa Turkki itse totesi jääviytensä.

Tarkastus selvitti kuntajuridiikan asiantuntijan kanssa jääviyttä lähinnä siksi, kuinka pitkälle operoinnin hankintamenettelyssä pitää peruuttaa jääviyskysymyksen vuoksi.

Lopputulos oli se, että riittää, kun mennään tarjousten arviointivaiheeseen. Tästä alkaen käsittely tehdään uudelleen.

Tarkastus katsoo, että lähiomaisen työsuhde tarjoavan yrityksen konserniin kuuluvassa yrityksessä ei tee Turkista jääviä.

Lisäksi perheenjäsenen rooli yrityksen tarjouksen laadinnassa on katsottu pieneksi.

Jukka Ahdelma

Puhdistamohankkeessa oli kireä vaihe viime vuoden keväällä, kun vesilaitos purki sopimuksen pääurakoitsijan kanssa ja otti työmaan haltuunsa. Jälkiselvittelyt jatkuvat vielä.
Puhdistamohankkeessa oli kireä vaihe viime vuoden keväällä, kun vesilaitos purki sopimuksen pääurakoitsijan kanssa ja otti työmaan haltuunsa. Jälkiselvittelyt jatkuvat vielä.

Tarkastus otti kantaa myös siihen, onko kehittämisyhtiö Miksei Oy ollut jäävi tarjousvalmistelussa.

Raportin mukaan Miksein rooliin kuuluu käsitellä yrityshankkeita. Yhteistyö tarjoajien kanssa ei ole luonut sellaista asetelmaa, että Miksein edustajat eivät olisi voineet osallistua kilpailutuksen toteuttamiseen.

Hankinnan alkuvaiheessa tuli esille, että yksi tarjoaja on tehnyt yhteistyötä vesilaitoksen kanssa.

Tästä syystä menettelyksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa päävastuu siirtyi ulkopuoliselle konsultille.