Hallinto-oikeus hylkäsi Haukivuoren Kovalansuon ympäristölupaa koskevat valitukset – Alueen turvetuotanto ehti jo päättyä

Valituksissa ei myöskään esitetty toiminnan päättymistä ja alueen jälkihoitoa koskevia vaatimuksia.

Vuokko Nissinen

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, ettei valituksessa esitetty mitään sellaista, jonka johdosta päätös pitäisi kumota. Kuvituskuva turvesuolta.
Vaasan hallinto-oikeus katsoi, ettei valituksessa esitetty mitään sellaista, jonka johdosta päätös pitäisi kumota. Kuvituskuva turvesuolta.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt ja jättänyt osan valituksista tutkimatta koskien Vapo Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa turvetuotannon jatkamiseksi Kovalansuolla Mikkelin Haukivuorella.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei valituksissa esitetty mitään sellaista, jonka johdosta valituksenalainen päätös pitäisi kumota tai sitä pitäisi joltakin osin muuttaa. Hakemusasiakirjat olivat selvityksiltään ja arvioinneiltaan lupakäytännön mukaiset ja riittivät lupaharkinnan suorittamiselle sekä lupamääräysten asianmukaisesti asettamiselle.

Valitukset hylättiin myös siitä syystä, että turvetuotanto on loppunut alueella vuonna 2019.

Kyyveden kalastusalue, Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta ja 17 yksityishenkilöä valittivat päätöksestä ja vaativat, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. Perusteena oli, ettei Kyyveteen tule sallia lisäkuormitusta. Valittajien perusteluissa myös katsottiin, että Kyyveden eteläosan vesien vedenlaatu on heikentynyt nopeasti jo toiminnassa olevien tuotantoalueiden purkuvesien johdosta.

Ympäristölupa kunnossa

Ympäristöluvan myönsi Itä-Suomen aluehallintovirasto lokakuussa 2017. Ympäristöluvan myöntämistä perusteltiin muun muassa sillä, että tuotantoalueen vesienkäsittelymenetelmät täyttävät parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset, alue on turvetuotannon ympäristösuojeluohjeen mukainen ja että kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksuilla tehtävillä toimenpiteillä.

Kyseessä oli myös jo pitkään toiminnassa ollut turvetuotantoalue, jonka toiminnan jatkaminen ei merkittävästi olisi lisännyt kokonaispäästöjä.

Myös hallinto-oikeus katsoi, että hakemuksen mukainen vesienkäsittely täyttää Kovalansuon olosuhteissa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Hallinto-oikeus katsoi, ettei toiminta olisi aiheuttanut vesistön pilaantumista tai vaaraa alapuolisen vesistön tilaan. Lisäksi kysymys oli ympäristöluvasta olemassa olevalle ja toiminnan loppuvaiheessa olevalle turvetuotannolle, ei kokonaan uusia ympäristövaikutuksia ja purkuvesistöjen kokonaiskuormitusta lisäävälle uudelle toiminnalle.

Ympäristöluvassa on annettava myös tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä. Toiminnan lopettamisesta ja alueen jälkihoidosta annetuilla määräyksillä varmistetaan, että toiminnan lopettamisen jälkeiset päästöt ja niistä aiheutuvat vaikutukset alapuoliseen vesistöön ovat mahdollisimman vähäiset.

Valituksissa ei esitetty toiminnan päättymistä ja alueen jälkihoitoa koskevia vaatimuksia.