Avi huomautti Pietarinpirttiä useista laiminlyönneistä — Yhdistys harkitsee oikeustoimia

Vanhusten tehostettua palveluasumista tarjoava Pietarinpirtti sai Itä-Suomen Aluehallintovirastolta huomauksia useista laiminlyönneistä. Laitoksen taustayhdistyksessä harkitaan Avin päätöksestä valittamista. Essote ei ohjaa asiakkaita yksikölle ennen kuin on saanut näyttöä epäkohtien korjaamisesta.

Taru Hokkanen

Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa Pietarinpirtissä mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta on vielä kesken.
Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa Pietarinpirtissä mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta on vielä kesken.

Pietarinpirtti sai Itä-Suomen Aluehallintovirastolta (Avi) huomauksia ja määräyksiä useista laiminlyönneistä. Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n vanhusten tehostettua palveluasumista tarjoava Pietarinpirtti on ollut Avin valvonnassa syksystä 2016 saakka.

Virasto aloitti valvontamenettelyn, kun Etelä-Savon terveyspalvelut (Essote) ilmoitti yksikön toiminnassa ilmenneen selvittämistä vaativia puutteita. Lisäksi Aviin oli tullut useilta eri henkilöiltä ilmoituksia asiakkaiden hoidon ja huolenpidon puutteista.
Menettelyn aikana virasto teki useita valvontakäyntejä, myös ennalta ilmoittamattomia. Jotkut käynneistä toteutettiin yhdessä Essoten kanssa.

Ylitarkastaja Satu Syrjälän mukaan vakavuudeltaan vastaavia päätöksiä virastossa ei tehdä joka vuosikaan. Myös valvontamenettelyn kesto on ollut poikkeuksellisen pitkä.
—  Tavallisesti yksiköt saavat ohjauksen ja valvonnan kohteena olevat epäkohdat korjatuksi nopeammin.

Pietarinpirtti määrättiin päivittämään omavalvontasuunnitelmansa ja ryhtymään välittömästi suunnitelman edellyttämiin toimenpiteisiin.
—  Omavalvontasuunnitelma on tehtävä yhdessä henkilöstön kanssa. Näin ei ole Pietarinpirtissä menetelty.
Tarkastuksissa havaittiin myös, ettei koko henkilöstö tunne suunnitelmaa.
— Hyvä hoito ei voi perustua pelkästään ulkopuolisten tekemiin tarkastuksiin.

Pietarinpirtin vastuuhenkilö on valvontaprosessin aikana vaihtunut. Aikaisempi johtaja Raija Lind on heinäkuun alussa jäänyt lomalle, ja hän jää sen jälkeen eläkkeelle.

Johtajan sijaisena ja vastuuhenkilönä toimivalla Mervi Piispalla on Avin mukaan lainsäädännön edellyttämä koulutus, mutta yhdistys määrättiin nimeämään myös vastuuhenkilön sijaiseksi sellainen työntekijä, jolla on vaadittava koulutus.

Syrjälän mukaan päätöksessä ei ollut enää tarpeen puuttua laitoksessa tapahtuneisiin karkailuihin, koska kulunvalvonta on saatu valvontamenettelyn aikana toimivaksi.

Henkilökuntaluetteloissa olleista epäselvyyksistä huolimatta Avilla ei ole huomautettavaa henkilöstömitoituksesta tai -rakenteesta, koska ne osoittautuivat valvontakäynneillä asianmukaisiksi.

Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa hoidossa mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta kuuluu Avissa terveydenhuollon asiantuntijoille ja tutkinta on niiden osalta kesken.

Syrjälän mukaan seuraavaksi Avi valvoo määräysten toteuttamista ja Pietarinpirtti velvoitetaan tekemään selvitys parannustoimenpiteistä. Jos vaadittuja toimia ei tehdä, Avilla on mahdollisuus asettaa uhkasakko. Mikäli uhkasakkokaan ei toimi, virasto voi perua yksikön toimiluvan.

Yhdistys harkitsee
oikeustoimia ja
valituksia

Mikkelin vanhainkotiyhdistyksen puheenjohtajan Leena Penttisen mukaan yhdistyksen hallitus käy Avin päätöksen tarkasti läpi ja tarvittaessa tekee siitä valituksen hallinto-oikeuteen.


Penttinen ei hyväksy Avin tulkintaa siitä, että yksikön vastuuhenkilön sijaiseksi nimetyn koulutus ei täyttäisi lain ehtoja.
— Olemme tarkistaneet sosiaali- ja terveysministeriöstä, että vastuuhenkilön sijaisella voi olla muukin kuin ammattikorkeakoulututkinto. Yhdistyksen nimeämällä sijaisella on lähihoitajan koulutus ja kaupallinen koulutus sekä 16 vuoden kokemus alalta.

Penttinen on myös tyytymätön Avin menettelyyn päätösten julkistamisessa. Hän ei kertomansa mukaan ollut saanut päätöstä ennen asiasta kertovan tiedotteen julkistamista keskiviikkoaamuna.
— Samoin Avi menetteli työsuojelutarkastuksen päätösten julkistamisessa. Tulemme tekemään tästäkin oikeusasiamiehelle kantelun.

Essote on Penttisen mielestä menetellyt sopimuksen vastaisesti ottamalla sopimussanktiot käyttöön yksipuolisesti neuvottelematta.
— Jos emme saa Essoten kanssa neuvottelemalla sopua, pitää selvittää tulkinta raastuvanoikeudessa.

Essoten johtajan Risto Kortelaisen mukaan sanktiota käsiteltiin tammikuussa pidetyssä kokouksessa. Paikalle oli kutsuttu hallituksen jäsenet, ja kerrottu tilanteesta.

Penttisen mielestä tammikuussa ei ollut kysymys sopimuksen tarkoittamasta neuvottelusta ja ensimmäinen varsinainen neuvottelu käytiin vasta 19. kesäkuuta.

Johtaja Raija Lindin eläkkeelle jääminen ei Penttisen mukaan johdu valvontamenettelyn eikä työsuojelutarkastuksen nostattamasta kohusta.
— Hän oli jo aikaisemmin suunnitellut jäävänsä eläkkeelle tämän kesäloman jälkeen.
Epäkohdista ilmoituksen tehneitä sairaanhoitajia vastaan yhdistys on valmistemassa oikeuskanteita. Toinen ilmoituksen tehneistä työntekijöistä irtisanottiin ja toinen erosi itse. Penttinen sanoo irtisanomisen johtuneen muista syistä kuin ilmoituksen tekemisestä.
— Irtisanomisprosessin aloittamisen aikaan yhdistyksellä ei ole ollut tietoa Aviin tehdyistä ilmoituksista.

Essote vaatii
näyttöjä puutteiden
korjaamisesta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan Risto Kortelaisen mukaan pallo on nyt Pietarinpirtillä.
— Yhdistyksen on luotettavasti selvitettävä, mihin toimiin se ryhtyy Avin päätöksessä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi.
Kortelaisen mukaan omavalvonta on saatava yksikössä toimimaan.
— Ei siellä voida koko ajan olla tarkastuksia tekemässä.

Valvontamenettelyn aikana Essote ei ole ohjannut asiakkaita Pietarinpirtille eikä edelleenkään ohjaa. Sopimuksen mukaiset sanktiot annettiin yhdistyksen hallitukselle pidetyn kokouksen jälkeen. Pietarinpirtti on maksanut sanktiot.

Puitesopimuksen kilpailutus on meneillään. Kortelainen ei halua ennakoida, miten mahdolliseen Pietarinpirtin tarjoukseen suhtauduttaisiin.
Essoten johtava lakimies Markus Hämäläinen ei ota kantaa suoraan Pietarinpirtin tapaukseen, mutta muistuttaa hankintalain mukaan olevan mahdollista sulkea joku toimittaja pois kilpailutuksesta. Perusteena harkinnanvaraiseen poissulkemiseen voi olla esimerkiksi tarjouksentekijän aiemmat sopimusrikkeet.
Avin nyt antamassa päätöksessä ei oteta kantaa Pietarinpirtissä mahdollisesti tapahtuneisiin lääkepoikkeamiin. Niiden tutkinta on vielä kesken.