Mikkelin lietesota vaati kaupunginhallituksen väliintulon – Puhdistamoliete matkaa puhdistamolta kaupunkikonsernin omalle yhtiölle

Mikkelin Metsä-Sairilan uusi jätevedenpuhdistamo tuottaa tuhansia tonneja lietemassaa, joka pitää saada järkevällä tavalla ja hinnalla käyttöön. Kaupunki ei hyväksy hankinnan kilpailuttamista, mutta lietteen hinta jäädytettiin, joten vesiliikelaitoksen kustannukset eivät nouse.

Jukka Ahdelma

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Metsä-Sairilassa on valmistumassa.  Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.
Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Metsä-Sairilassa on valmistumassa. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mikkelin kaupunkikonserni hoitaa jätevedenpuhdistamolta kertyvän lietteen jatkokäsittelyn konsernin sisäisenä toimintana, eikä lähde kilpailuttamaan lietteenkäsittelyä.

Kaupunginhallitus päätti kaupungin menettelystä maanantaina. Päätös oli eri kuin se, kaupungin vesiliikelaitoksen johto esitti.

Kiista uudelta puhdistamolta kertyvän lietteen jatkopaikasta ja käsittelystä on jakanut kaupunkikonsernia raskaasti.

Vesiliikelaitos päätti kesäkuussa, että lietteen käsittely kilpailutetaan. Kaupunki kuitenkin katsoi, että menettely ei ole kaupungin edun mukaista, ja kaupunginhallitus käytti johtokunnan päätökseen otto-oikeutta, eli siis alisti ratkaisun itselleen.

Asia ratkaistiin maanantaina hallituksen päätöksellä.

Päätöksen mukaan vesiliikelaitos tilaa lietteen käsittelyn sidosyksikköhankintana kaupungin omalta jätehuoltoyhtiöltä Metsäsairila Oy:ltä.

Lietteen käsittelykustannus maksaa vesilaitokselle noin 235 000 euroa vuodessa.

Metsäsairila Oy puolestaan hankkii edelleen puhdistamolietteen käsittelyn tytäryhtiöltään Biosairila Oy:ltä tai käsittelee omassa kompostointilaitoksessaan.

Metsäsairila Oy vastaa käsitellyn lietteen jalostamisesta ja jatkohyödyntämisestä lannoite- ja maanparannustuotteena. Biosairila Oy on rakentanut laitosta, joka käyttää lietettä liikennekaasun valmistuksen raaka-aineena.

Ratkaisevaa koko asialle jatkossa on se, että kaupunginhallitus paalutti lietteen hinnoittelun maanantaisella päätöksellään.
Hallituksen päätöksen mukaan lietteen yksikköhinta pysyy ennallaan. Hinta saa nousta nykyisestä vain indeksikorotusta noudattaen.

Puhdistamoliete on jätevedenpuhdistamoilla syntyvää lietemassaa, joka muodostuu jäteveden kiintoaineesta ja puhdistusprosessissa.

Vesilaitos käsittelee ja kuivattaa lietteen, jota syntyy vuodessa noin 4 000 tonnia. Kuivattua massaa on käytetty jatkokäsittelyn jälkeen maanparannusaineena ja lannoitteena.

Lietteen käsittelykustannus maksaa vesilaitokselle noin 235 000 euroa vuodessa.

Kyse on nyt siitä, että lietteen käsittely hankintana edellyttää hankintalain mukaista menettelyä.

Ratkaisun valmistelussa on kuitenkin todettu, että sidosyksikköhankinta voidaan toteuttaa hankintalain periaatteen mukaisesti. Näin ollen toiminnan voi hoitaa Metsäsairila Oy, jolla voimassa oleva biojätteen ja lietteen käsittelyn ympäristölupa.

Juttua on muokattu 1.9. klo 12.00.  Tekstiin on lisätty maininta lieteen yksikköhinnasta.