Pieksämäen kaupungilta jyrkkä ei malminetsinnälle — Malminetsintää ei tule ulottaa pohjavesialueelle

Malminetsintälupahakemus on hylättävä kaivoslain, vesilain ja ympäristönsuojelulain vastaisena.

Pieksämäen kaupungin lausunnossa todetaan, ettei malminetsintää tule ulottaa pohjavesialueelle.

Pieksämäen kaupunginhallitus tyrmäsi Boliden FinnEx Oy:n malminetsintälupahakemuksen.

— Malminetsintälupahakemus nykymuodossaan on hylättävä kokonaisuudessaan kaivoslain, vesilain ja ympäristönsuojelulain vastaisena. Malminetsintää ei tule ulottaa pohjavesialueelle, todetaan lausunnossa.

Pieksämäen kaupunki yhtyy Keski-Savon ympäristölautakunnan lausuntoesitykseen.

Lisäksi perusteluna todetaan, että alue on varattu kaupungin suunnitelmissa ja maakuntakaavassa pohjaveden ottoalueeksi.

Hakemuksessa ei ole esitetty riittäviä selvityksiä siitä, kuinka malminetsintätoiminnan mahdolliset vaikutukset pohjaveteen tultaisiin estämään.

Yhtiö on hakenut lupaa etsiä Pieksämäen kaupungin ja Joroisten kunnan Tervaruukinsalon alueelta kultaa ja kuparia.

Suunnitellun etsintäalueen koko on 966,92 ha ja alue sijoittuu Syvänsin, Maaveden, Kotkatlahden, Järvikylän ja Vättilän kylien alueelle.

Myös alueen muut kunnat vastustavat hanketta

Hakemusalue sijoittuu Tervaruukin harjualueen pohjavesialueelle, joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi I-luokan pohjavesialueeksi.

Pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa, toinen harjun pohjois- ja toinen harjun eteläosassa.

Varkauden kaupunki ottaa talousvetensä pohjoiselta Syvänsin vedenottamolta ja myy vettä lisäksi Leppävirran kunnalle sekä muutamille vesiosuuskunnille.

Joroisten kunta ottaa talousvetensä eteläiseltä Valkeisen vedenottamolta.

Vedenottamoiden vaikutuspiirissä on noin 30 000 henkilöä jotka ovat riippuvaisia talousveden saannista.