Länsi-Savo kävi läpi, millaisia uudistuksia Essote alustavasti kaavailee eri palveluihin ja mitä riskejä niissä on

Talousasiat hallitsivat Essoten hallituksen torstaista kokousta. Nyt talousarvion ylitysuhka tarkentui 8,7 miljoonaan euroon. Essoten johtajan Risto Kortelaisen talous- ja muutosohjelmassaan alustavasti esittelemien muutostoimien avulla on tarkoitus löytää säästöjä ja parantaa palveluja.

Vesa Vuorela

Talous- ja muutosohjelman paketit ovat valmistelussa, ja Essoten on 
sovitettava toimet yhteen noin kuukauden aikana. Valmisteltu ohjelma on 
ensimmäisen kerran julkisesti esillä 15.11.
Talous- ja muutosohjelman paketit ovat valmistelussa, ja Essoten on sovitettava toimet yhteen noin kuukauden aikana. Valmisteltu ohjelma on ensimmäisen kerran julkisesti esillä 15.11.

Talousasiat hallitsivat Essoten hallituksen torstaista kokousta. Nyt talousarvion ylitysuhka tarkentui 8,7 miljoonaan euroon.

Essoten mukaan henkilöstökulut näyttävät asettuvan nyt ”odotetulle uralle”, mutta lisäylitystä on tulossa erityisesti ostopalveluista.

Hallitus ei vielä torstaina käsitellyt Essoten johtajan Risto Kortelaisen esittämää talous- ja muutosohjelmaa, vaan keskittyi vuoden 2019 talousarvion läpi käymiseen. Hallitus lähetti arvion virallisesti kuntiin lausunnolle.

Talous- ja muutosohjelman paketit ovat valmistelussa, ja Essoten on sovitettava toimet yhteen noin kuukauden aikana. Valmisteltu ohjelma on ensimmäisen kerran julkisesti esillä 15.11.

Essoten mukaan kaikki muutostoimet eivät tuo säästöjä. Kuntayhtymä kertoo, että talousarvion valmistelu sekä talous- ja muutosohjelman valmistelu ovat rinnakkaisia prosesseja.

Kortelaisen esittämän ohjelman avulla tavoitellaan kuntayhtymän talouden tasapainotusta vuoden 2020 loppuun mennessä.

— Teemme uudistuksia myös muista syistä, esimerkiksi asiakkaiden entistä paremman palvelun ja lainsäädännön velvoitteiden takia, korostaa viestintäpäällikkö Jouni Vauhkonen.

Talous- ja muutosohjelmassa tällä hetkellä olevia toimia

Länsi-Savo kävi läpi Essoten alustavasti esittämiä muutostoimia vastuualueittain ja esittelee, mitä toimia on muun muassa tällä hetkellä talous- ja muutosohjelmassa.

Vuoden 2019 talousarvion mukaan Essote käyttää kaikkiaan noin 356,6 miljoonaa euroa. Kuluvaan vuoteen verrattuna budjetissa on kasvua vain palkkojen nousun verran.

Essoten valtuusto päättää 5.12. vuoden 2019 talousarviosta ja talouden tasapainottamisohjelmasta.

1. TERVEYSPALVELUT

Asiakas- ja potilasryhmiä segmentoidaan, jolloin palvelujen resursseja voidaan jakaa nykyistä paremmin asiakaskohtaisesti. Segmentoinnilla tarkoitetaan sitä, että palvelujen käyttäjät arvioidaan terveysongelman vaikeuden ja yksilön voimavarojen suhteen.

Näin määritellään se, millä keinoin tarpeisiin vastataan. Jos esimerkiksi yksilön voimavarat ovat hyvät, palveluja voidaan keventää ja siirtää asiointia sähköisiin palveluihin. Jos taas kyse on vaikeasta sairaudesta, voidaan tarjota esimerkiksi henkilökohtaista tukea ja nimettyä palveluvastaavaa.

Essote lisää sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Essote laajentaa etälääkärin videovastaanottotoimintaa ja kuvakonsultaatiota. Essote lisää etä- ja teleseuranta-mahdollisuuksia esimerkiksi sydämentahdistin- ja uniapneapotilaiden kohdalla.

Essote perustaa sote-palvelujen tilannekeskuksen. Lisäksi erikoistason lääkäreiden konsultaatioita lisätään jo varhaisessa vaiheessa.

Kotoaan puhelimitse päivystävät kokeneet lääkärit neuvovat muun muassa palvelutaloja ja kotihoitoa. Näin vältetään päivystyskäyntejä ja vuodeosastohoitojaksoja.

Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön ”Kerralla kuntoon” -toimintamalli: Asiakkaan hampaat hoidetaan kuntoon jatkossa entistä useammin yhdellä hoitokäynnillä.

Essote voi hyödyntää muiden sairaaloiden teknologiaa ja saada kustannussäästöjä. Lääkehävikkiä pienennetään hyödyntämällä lääkelogistiikkaohjelmia.

Vastuualueen talousarvion loppulukema on 119,3 miljoonaa euroa. Kasvua tässä on noin 1,9 miljoonaa euroa.

Riskejä: Palvelujen ostojen määrärahaa supistetaan palvelutarpeen kasvusta huolimatta. Kaikkia avoinna olevia lääkärinvirkoja ei ole varattu talousarvioon.

2. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Essote kehittää palveluohjausta, kotihoitoa ja välimuotoista asumista, jolla tarkoitetaan muun muassa ikääntyneiden perhehoitoa, tavallista palveluasumista ja yhteisöasumista, jossa 2—3 ihmistä asuu omasta tahdostaan saman katon alla ja kotihoito tuottaa heidän palvelunsa.

Kotihoidon voimavaroja vahvistetaan. Omais- ja perhehoidon toimintamallit vakiinnutetaan pysyväksi käytännöksi. Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja lisätään. Tavoitteena on saada etähoivaan 150 asiakasta vuonna 2019.

Asiakkaat pääsevät entistä paremmin palveluasumisen piiriin, koska vaihtoehtoja tulee lisää. Vaikeasti muistisairaille on nykyistä enemmän ympärivuorokautisen asumisen paikkoja.

Vammaispalvelussa kevennetään palvelurakennetta ja vähennetään laitospalvelujen käyttöä. Vammaisasiakkaille tulee lisää uusia välimuotoisia asumisen ratkaisuja, kuten perhehoitoa ja itsenäistä asumista tuettuna.

Vastuualueen menot ovat noin 91,9 miljoonaa euroa. Kasvua on noin 1,3 miljoonan euron verran.

Riskejä: Asiakasmäärät kasvavat huomattavasti. Muistisairaiden määrä lisääntyy.

3. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Kesällä käyttöön tulevaan perhetaloon sijoittuu Mikkelin hyvinvointialueen perhepalveluja ja lastensuojelun avohuollon palveluja sekä Essoten alueelle tuotettavat yhteiset palvelut, kuten lastenpsykiatria, perheoikeudelliset palvelut ja terveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut.

Asiakas saa ensisijaisesti avun ja tuen peruspalveluissa. Lastensuojelun sijaishuollon järjestämisessä perhehoito on aina ensisijaisin hoitomuoto.

Nuorille tukea tarjoava ohjaamo Olkkari ja työllisyyspalveluja tuottava TYP Reitti sijoittuvat yhteisiin tiloihin. Näin asiakkaan asioita saadaan hoidettua mahdollisimman paljon samassa paikassa.

Vastuualueen menot asettuvat noin 0,8 miljoonaa euroa korkeammalle tasolle kuin 2018, yhteensä noin 27,8 miljoonaan euroon.

Riskejä: Palvelujen ostot, varsinkin lastensuojelun sekä lasten terapia- ja kuntoutuspalveluissa. Lastenpsykiatrien ostopalveluja kilpailutetaan parhaillaan.

4. KUNTOUTUSPALVELUT

Kuntoutuspalvelu keventää palvelurakennetta ja vähentää laitoshoitopaikkoja. Vuoden loppuun mennessä lähikuntoutuspaikkoja vähennetään 12. Essotella on edelleen käytössä lähikuntoutuspaikkoja kaikissa kunnissa.

Ostopalvelumenoja vähennetään siirtämällä terapiatoimintoja Essoten omaksi toiminnaksi.

Mikkelin kaupungin alueella olevia palveluja keskitetään vuoden 2019 aikana Mielen ja kuntoutuksen taloon. Kun palvelujen osastotoiminnat keskitetään, voidaan käyttää samoja tiloja ja henkilöstöä.

Vastuualueen menot pysyvät edellisvuoden tasolla 13,7 miljoonassa eurossa.

Riskejä: Palvelutarve kasvaa odotettua enemmän.

5. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Mielenterveys- ja päihdepalvelut vähentää laitosvaltaista hoitoa. Lisää avopalveluita ja kuntouttavia palveluita.

Essote ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisiin palveluihin.

Peruspalveluja vahvistetaan ja päihdepalvelujen avokuntoutusta kehitetään. Varhain aloitettu hoito vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä, kun raskasta laitoshoitoa tarvitaan vähemmän.

Vastuualueen menot 25,5 miljoonaa euroa.

Riskejä: Raskaita palveluja tarvitsevia asiakkaita tulee odotettua enemmän.

6. HALLINTO JA TUKIPALVELUT

Suuri osa kuluista koostuu varsinaisen toiminnan kannalta välttämättömien tukipalvelujen tuottamisesta koko Essoten organisaatiolle. Siihen kuuluvat muun muassa toimitilat, sijaiset, siivous, ravinto, tietotekniikka ja työterveys.

Lomapalkkavelan väheneminen ja tilojen tiivistäminen näkyvät säästöinä.

Erityisesti perhetalon valmistuminen vähentää Essoten osoitteita Mikkelin alueella.
Kulut ovat noin 78,4 miljoonaa euroa. Pudotusta edelliseen vuoteen haetaan noin neljän miljoonan edestä.

Riskejä: Menojen väheneminen riippuu pitkälti muiden vastuualueiden onnistumisesta säästötoimissa.